Copyright ©2015 FRENCH TASTE OF FREEDOM

RIP magazine USA January 1993

RIP magazine USA February 1993
RIP magazine USA April 1993

SCREAMER magazine USA May 1993

Heavy magazine Germany May 1993
Rock Hard magazine Germany February 1994
Heavy magazine Germany March 1994
Violence fanzine France March 1994
Horror magazine Germany March 1994
Heavy magazine Germany May 1994
Metal Hammer magazine Germany July 1994
Rock Hard magazine Germany July 1994
Heavy magazine Germany July 1994

Shredding Material fanzine USA September 1994

Rock Hard magazine Germany January 1995
Rock Hard magazine Germany April 1996
Rock Hard magazine Germany May 1996
RIP magazine USA May 1996
Hard Force magazine France May 1996
Metal Hammer magazine Germany May 1996
Metal Mania magazine USA May 1996
Rock Hard magazine Germany May 1996
Hard Rock magazine France May 1996
Rock Hard magazine Germany May 1996